ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ “ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี

คนสูงอายุนั้น อย่างไรก็ชราภาพไปตามวัย แต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางของชีวิต ทำอย่างไรจึงจะยืดช่วงเวลาก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้ได้มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการของเรา