ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ
Senior Wellness Center : SWC

ได้จัดตั้งบนพื้นที่บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อ.ชม.20 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นพื้นที่ริมน้ำปิงที่ได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์ ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่จากโรงเหล้าเก่าที่รกร้าง เป็นอาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดดำเนินการให้บริการตั้งแต่มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 6 อาคาร ซึ่งได้แก่

1. ศูนย์รวมการแนะนำเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Senior Nutrition Hub)


ศูนย์รวมการแนะนำเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Senior Nutrition Hub) เน้นเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สินค้าสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ให้คำปรึกษาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ (คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

2. ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผู้สูงอายุ (Exhibition & Training Intelligent Elderly Training Center)ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผู้สูงอายุ (Exhibition & Training Intelligent Elderly Training Center) การใช้งานเน้นรองรับการประชุมสัมมนา อบรมระยะสั้น พื้นที่ workshop งานประดิษฐ์ ต่าง ๆ Users มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุสุขภาพดี + ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, บุคลากร เจ้าหน้าที่ งานด้านผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ (วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ)

3. คลินิกสุขภาพ (Elderly Polyclinic & Dental care)


คลินิกสุขภาพ (Elderly Polyclinic & Dental care) สหคลินิกวางแผนสุขภาพ ห้องพยาบาล ห้องให้คำปรึกษา เป็นหน่วยคัดกรองเพื่อแนะนำโปรแกรมสุขภาพที่ผู้สูงอายุควรได้รับการอบรม หรือรับบริการ ห้องทันตกรรมผู้สูงอายุ ห้องนวดแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์)

4. สวนอาหารปลอดภัย และเครื่องดื่ม


สวนอาหารปลอดภัย และเครื่องดื่ม (ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร (อาหารปลอดภัย) ศูนย์ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน (Day-Rehabilitation Ideal Center)

5. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย (Rehab Center)


ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย (Rehab Center) เน้นความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟู ในคอร์สระยะสั้น (ไม่พักค้าง) ได้แก่ กายภาพบำบัด ธาราบำบัดระบบน้ำแร่ ฟิตเนส โยคะ และฝึกสมอง (คณะเทคนิคการแพทย์)

6. ศูนย์รวมการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Senior Recreational Hub)


ศูนย์รวมการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Senior Recreational Hub) ซึ่งจะประกอบด้วย kitchen playground, ห้องสมุดเสียง (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)