จุดเริ่มต้น

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการศาสตร์ผู้สูงอายุ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบพหุศาสตร์ในภาคเหนือที่มีความโดดเด่นระดับภูมิภาคและมีมาตรฐานระดับสากล อันจะนำไปสู่การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน